Şartlar ve Koşullar

GLOIM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. ("GLOİM Gayrimenkul" ve/veya "Şirket"), internet sitesini ziyaret eden sizlerin paylaştığı bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu "Gizlilik Politikası", GLOİM Gayrimenkul tarafından işletilmekte olan https://www.GLOIM.com/ internet sitesinin ("Site") işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri ("Veri Sahibi") tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket tarafından Site'nin Veri Sahibi tarafından kullanımı sırasında üretilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin şart ve koşulları açıklayarak sizleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Şirket tarafından sunulan hizmet kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır.

KİŞİSEL VERİ VE VERİ İŞLEME NEDİR?
"Gizlilik Politikası" çerçevesinde, başta adres ve telefon bilgileri olmak üzere, kimliğinize ilişkin kişisel bilgiler (ad, soyad, TC kimlik numarası vb. ), adres ve telefon bilgileriniz, mesleki bilgileriniz, IP adresiniz, banka hesap bilgileriniz vb. kişisel verileriniz ("Kişisel Veri") ile bunun özel bir türü olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ("Özel Nitelikli Kişisel Veri"), kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz işbu "Gizlilik Politikası "nın konusunu oluşturmaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI
GLOIM GAYRIMENKUL, sunduğu hizmetlerin bir parçası olarak, işbu "Gizlilik Politikası" kapsamında hizmet alıcısı olan sizlerle ilgili kişisel bilgileri toplayabilir, saklayabilir ve/veya aktarabilir. Söz konusu kişisel veri işleme faaliyetleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak yürütülmektedir.

Bu "Gizlilik Politikası" GLOIM GAYRIMENKUL'ün kontrolü dışındaki uygulamaları, üçüncü taraf web siteleri ve/veya platformları tarafından toplanan bilgileri, GLOIM GAYRIMENKUL web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla üçüncü taraflarca toplanan bilgileri veya GLOIM GAYRIMENKUL'ün sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf web sitelerindeki başlıkları, kampanyaları ve diğer reklamları veya promosyonları kapsamaz.

GLOİM GAYRİMENKUL, üçüncü kişilerin web siteleri aracılığıyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden sorumlu olmayıp, bu sitelerde kişisel bilgilerinizi vermeniz ve/veya bu siteleri kullanmanız/ziyaret etmeniz halinde o sitelerdeki gizlilik politikası ve hizmet kullanım şartları geçerlidir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENİYOR?
Kişisel bilgilerinizin bir kısmı Şirket tarafından Site'de sunulan Hizmetler kapsamında işlenmektedir. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir: Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, pazarlama ve iletişim tercihlerinize ilişkin kayıtlar, IP adresiniz, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınızla ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanımlayan veriler ve bize vermeyi açıkça tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya açık rızanızla üçüncü kişilerden elde edebileceğimiz diğer her türlü bilgi tarafımızca toplanabilir, işlenebilir ve kaydedilebilir.

Ayrıca Site'de kullanıcı deneyimini geliştirmek, internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verilerin bir kısmı çerezler kullanılarak elde edilebilmekte olup, kullanıcılar Site'yi kullanmakla bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş sayılmaktadır. Çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı, kullanım amacı ve üçüncü kişilere veri aktarımları hakkında detaylı bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?
GLOİM GAYRİMENKUL'den talep etmiş olduğunuz hizmetin size en iyi şekilde sunulması, size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi ve size özel bir deneyim yaşatılması, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikâyetlerin takibi ve değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi; ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi.

 

Kişisel bilgileriniz ayrıca, daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmetler sunmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla iyileştirme çalışmaları yapmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak bizim adımıza teknik ve benzeri işlevlerini (bakım, destek, yedekleme hizmetlerinin sağlanması vb.) yerine getirmelerini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilecektir.

 

Ayrıca kişisel bilgileriniz, açık rızanız olması kaydıyla, ürün ve hizmetlerimize yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve promosyonlar, tanıtımlar, kampanyalar, teklifler, haber bültenleri, etkinlikler ve benzeri konular ile diğer pazarlama iletişimleri hakkında tarafınıza bilgi verilmesi amacıyla da kullanılabilecektir.

 

Yukarıdaki amaçlarla topladığımız kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 

- Açık rızanız,
- Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerin hükümleri işlemeyi gerektirmektedir,
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olduğunuzda sizin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunludur,
- Sizinle veya şirketinizle akdettiğimiz sözleşmenin ifası için gereklidir,
- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
- Kişisel verileriniz sizin tarafınızdan kamuya açıklanmıştır,
- Bir şirket olarak yasal veya sözleşmeden doğan haklarımızın kullanılması veya korunması için gereklidir,
- Kişisel verilerinizin işlenmesi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için gereklidir.

 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü sürelere uygun olarak ve her halükarda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak saklamaktayız.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILIYOR?
Şirket, Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere, Şirketimize hizmet sağlayan yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Veri Sahibi'nin güvenliğinin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespiti, operasyonel değerlendirmelerin yapılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için kişisel verilerinizi SMS, e-posta, bülten gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, yetkili kurum ve kuruluşlar, araştırma şirketleri, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb. ) depolama, arşivleme, bilgi teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcıları ve danışmanlık firmaları gibi üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Ayrıca, GLOIM GAYRIMENKUL tarafından elde edilen ve işbu "Gizlilik Politikası "nda belirtilen kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uygun hale getirilebilmesini teminen diğer kullanıcılara ait bilgilerle toplu olarak sadece reklam verenlerle paylaşılabilecektir. Bu kapsamda hiçbir şekilde kişisel bilgi verilmez; sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri hakkında belirli analizler yapmak, bilgileri anonimleştirerek istatistiksel çalışmalar yapmak ve segmentasyon amacıyla kullanılır.

GLOİM GAYRİMENKUL, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki nedenlerden herhangi biri ile de açıklayabilir: (i) yasal gereklilikler doğrultusunda; (ii) idari ve adli işlemlere ve idari veya adli makamların taleplerine uymak amacıyla; (iii) Hizmet Şartları'nı yürütmek amacıyla; (iv) faaliyetlerini korumak amacıyla; (v) GLOİM GAYRİMENKUL'ün, sizin veya üçüncü kişilerin haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için makul önlemler almak veya karşılaşılabilecek zararları sınırlandırmayı mümkün kılmak amacıyla.

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- İşlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında bilgi almak,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğunu ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
- Varsa, yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
- İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini yitirmesi halinde işlenen kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan taleplerinize ilişkin başvuru işlemleri için "GLOİM GAYRİMENKUL Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni "ni inceleyebilir ve KVKK Kapsamında Başvuru Formu'nu doldurarak taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığını tespit etmek ve bu yolla haklarınızı korumak amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb.) talep edebiliriz. Taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle bir maliyet doğması hâlinde, tarafınızdan yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.

Şirket'e yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde Şirket olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz. Taleplerinizin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya herhangi bir cevap verilmemesi halinde cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, herhangi bir cevap verilmemesi halinde ise 30 günlük sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜREYLE SAKLANIYOR?
GLOIM GAYRIMENKUL, ilgili mevzuat tarafından daha uzun bir saklama süresi gerekli kılınmadığı veya izin verilmediği sürece, Kişisel Verilerinizi işbu "Gizlilik Politikası "nda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.
Ayrıca, Şirket ile Veri Sahibi arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, Şirket uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilir.

VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
GLOIM GAYRIMENKUL, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve kişisel verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak, bu bilgilerin kaybını, kötüye kullanılmasını, hukuka aykırı olarak kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemek ve kişisel bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli ve makul tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

POLİTİKA GÜNCELLEMESİ
GLOİM GAYRİMENKUL, gizlilik ve veri koruma ilkelerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uyum sağlamak amacıyla işbu Gizlilik Politikası'nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değiştirilen Gizlilik Politikası GLOIM GAYRİMENKUL web sitesinde duyurulacaktır. Bu nedenle Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. GLOİM GAYRİMENKUL tarafından değiştirilen Gizlilik Politikası hükümleri Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Değişiklikler yapıldıktan sonra Web Sitesi'ni kullanmaya devam etmeniz, değişikliklerin tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir.

BİZE ULAŞIN Bu Politikanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

İletişim bilgileri : GLOIM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Adres : Karamustafalar Cad. 61/2 07410 Avsallar/Alanya/Türkiye

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için burada. Bize her şeyi sorun!
//
Kurucu
Jürgen Lindemann
Mevcut